Despre GAL

O scurtă descriere

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “LUNCA MUREȘULUI DE JOS”, conform statului și actului constitutiv anexat, este o persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, apolitică, constituită cu scopul implementării strategiei din Programul Naționald e Dezvoltare Rurală în teritoriul alocat Asociației, în ansamblu și la nivelul fiecăreia din cele 20(douăzeci) de localităti reprezentate în asociație, prin punerea în aplicare a unei strategii integrate în dezvoltarea rurală locală, prin conceperea si implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, prin promovarea parteneriatelor de tip public-privat și interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între Grupurile de Acțiune Locală(denumite în continuare GAL) la nivel regional, național și european în vederea dezvoltării durabile și a îmbunătățirii guvernanței locale prin implicarea și participarea membrilor comunității rurale la procesul de dezvoltare locală.

Dintre obiectivele Asociației enunțăm:

să organizeze împreună cu instituțiile interesate programe pentru asigurarea reîncadrării sociale ale șomerilor sau a persoanelor fără adăpost, să încurajeze formarea profesională, întărirea coeziunii sociale, să susțină garantarea unei protecții corespunzătoare în materie de securitate socială, să acționeze pentru protejarea eficientă a celor mai vulnerabile grupuri sociale, să lupte împotriva excluderii sociale de orice fel;

să asigure serviciile de pregătire, consultanță a micilor întreprinzători, în scopul dezvoltării unor noi afaceri, lărgirii celor existente, creșterii posibilitătilor de ocupare alternativă a forței de muncă, să sprijine dezvoltarea capacității de instituționale de generare și punere în aplicare a unor măsuri active de combatere a șomajului, de dezvoltare antreprenorială și intraprenorială;

să sprijine în mod prioritar acele inițiative private care aduc un beneficiu comunității prin integrarea forței de muncă disponibile și prin diversificarea paletei de servicii necesare comunității;

să organizeze seminarii, simpozioane, schimburi de experiență, călătorii de studii și documentare, stagii de practică, să creeze rețele de colaborare între formatori și practicieni, să realizeze activități de publicitate în beneficiul asociației și scopului acesteia;

să contribuie la concilierea calității vieții și a activităților socio-economice prin amenajarea teritoriului, conservarea și valorificarea ambientului uman;

să încurajeze tinerii spre dezvoltatrea capacităților personale și profesionale, să dezvolte și să diversifice oferta educațională non-formală și informală pentru tineri;

să faciliteze accesul la actul de cultură și creșterea consumului cultural în rândul tinerilor.

Pentru realizarea scopului și obiectivelor stabilite, asociația va desfășura activități dintre care enumerăm:

colaborarea permanentă cu reprezentanții autorităților publice centrale în teritoriu precum și cu serviciile publice descentralizate de la nivel local(Direcția pentru Agricultură și Dezvolare Rurală, agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, camerele agricole etc.);

promovarea și implementarea programelor și proiectelor privind condiția și promovarea tinerilor, femeilor sau/și categoriilor defavorizate din mediul rural;

educație și intruire pentru copii și tineri în vederea responsabilizării acestora pentru păstrarea și perpetuarea valorilor locale tradiționale;

consultanță, consiliere și asistență tehnică de specialitate acordată instituțiilor publice și private, persoanelor fizice și juridice interesate, în domenii specifice dezvoltării spațiului rural;

instruiri, cursuri de formare profesională, seminarii, conferințe, congrese, dezbateri publice, manifestații publice, marșuri, activități de sensibilizare a forurilor de decizie, organizate conform legii;

organizarea de instruiri și cursuri de formare profesională în vederea creșterii nivelului de calificare;

susținerea și încurajarea ecoturismului și turismului rural;

promovarea și perpetuarea valorilor artei și culturii tradiționale și contemporane în țară și străinătate;

conservarea și protejarea patrimoniului cultural, istoric și arheologic, material și imaterial existent în spațiul rural în scopul prezervării identității locale în context național și european;

realizarea de proiecte și atragerea de finanțări naționale și internaționale în vederea dezvoltării durabile a comunităților locale rurale;

susținerea și perpetuarea sărbătorilor tradiționale arhaice și crearea de noi evenimente;

promovarea ecologiei și energiilor regenerabile prietenoase cu mediul;

elaborarea de cercetări, studii, analize socio-economice, strategii de dezvoltare locală.

Asociația noastră funcționează în baza următoarei autorizații și având următoarele date juridice: